تا بازگذاری کامل سایت منتظر بمانید.


شرایط برخورداری از مفاد توافقنامه مالیاتی1392 PDF چاپ نامه الکترونیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۳
شرط توافق نامه عملکرد مالیاتی سال 1392 به شرح ذیل میباشد
اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1392 آنها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391 از حداقل به شرح زیر کمتر نباشد با رعایت بندههای 1 الی 3 فوق مشمول خود اظهاری خواهد بود.
تا مبلغ 10.000.000 ریال    4%
ازمبلغ 10.000.001 ریال تا مبلغ 30.000.000 ریال  9%
ازمبلغ 30.000.001 ریال و بالاتر  14%
 
اعضاء PDF چاپ نامه الکترونیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۳
محمدحسین  کریم زاده تبریزی
 
سرقت فرش PDF چاپ نامه الکترونیک
۲۲ دی ۱۳۹۲
در پی شکایت شخصی آقای زمردی نیا مبنی بر سرقت فرشهای به مشخصات ذیل چنانچه مورد مشکوکی مشاهده گردید مراتب را به شماره تلفنهای 21868312-22291406-21868313 و یا اتحادیه فرش تماس حاصل گردد
1- فرش تبریز نقش ماهی سرمه ای پیازی 36 مترمربع 70 رج
2- فرش گرد بافت تبریز به قطر 2*5 متر
3- یک تخته قالیچه تبریز رنگ زمینه صورتی پیازی نقش وسط مشکی
4- یک ذرونیم تبریز رنگ زمینه صورتی پیازی نقش وسط مشکی
5- یک فرش سجاده ای ابریشم رنگ پیازی و سرمه ای
6- یک جفت سجاده ای تبریز رنگ کرم و سرمه ای تبریز
 
 

 
 
تصویر روز