تا بازگذاری کامل سایت منتظر بمانید.


راهپیمائی روز قدس PDF چاپ نامه الکترونیک
۰۱ مرداد ۱۳۹۳
باتوجه به درپیش بودن روز قدس ،روز حمایت از مردم مظلوم فلسطین و اعلام آمادگی برای آزادی قدس شریف ، بدینوسیله تاکید می گردد تا ترتیبی اتخاذ فرمایید در روز جمعه 93/5/3 در محلی که از طریق تلفن و پیامک از سوی روابط عمومی اطلاع رسانی می شود اعضاء حضور فعال داشته باشند.
 
شرایط برخورداری از مفاد توافقنامه مالیاتی1392 PDF چاپ نامه الکترونیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۳
شرط توافق نامه عملکرد مالیاتی سال 1392 به شرح ذیل میباشد
اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1392 آنها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391 از حداقل به شرح زیر کمتر نباشد با رعایت بندههای 1 الی 3 فوق مشمول خود اظهاری خواهد بود.
تا مبلغ 10.000.000 ریال    4%
ازمبلغ 10.000.001 ریال تا مبلغ 30.000.000 ریال  9%
ازمبلغ 30.000.001 ریال و بالاتر  14%
 
اعضاء PDF چاپ نامه الکترونیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۳
محمدحسین  کریم زاده تبریزی
 
 

 
 
تصویر روز