تا بازگذاری کامل سایت منتظر بمانید.


مستندسازی نمایشگاه فرش دستباف PDF چاپ نامه الکترونیک
۲۸ مرداد ۱۳۹۳
قابل توجه اعضاء محترم صنف فرش دستباف
آمادگی موسسه فرهنگی و هنری عصر قلم مبنی بر تهیه فیلم مستند در ارتباط با نمایشگاه فرش دستباف جهت پخش از طریق شبکه 3 سیما.
درصورت تمایل و هماهنگی و اطلاعات بیشتربا آقای علیپور0912818/6759 و آقای بابائی 09127949252 تماس حاصل نمائید.
 
ضوابط انتظامی PDF چاپ نامه الکترونیک
۲۶ مرداد ۱۳۹۳
قابل توجه اعضاء صنف طبق تبصره (ز)ماده 37 چنانچه افرادصنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی درموارد ودر اجرای مقررات بهداشتی ،ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ماک مواجعه شوند میتوانندبا جلب موافقت اتاق اصناف و با هزینه خوداقدام مقتضی رابه عمل آورند.
 
شرایط برخورداری از مفاد توافقنامه مالیاتی1392 PDF چاپ نامه الکترونیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۳
شرط توافق نامه عملکرد مالیاتی سال 1392 به شرح ذیل میباشد
اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1392 آنها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391 از حداقل به شرح زیر کمتر نباشد با رعایت بندههای 1 الی 3 فوق مشمول خود اظهاری خواهد بود.
تا مبلغ 10.000.000 ریال    4%
ازمبلغ 10.000.001 ریال تا مبلغ 30.000.000 ریال  9%
ازمبلغ 30.000.001 ریال و بالاتر  14%
 
 

 
 
تصویر روز